Μέλη Συνδέσμου

Την ιδιότητα του Μέλους του Η.F.A.A. μπορούν να αποκτήσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την σύγχρονη αντίληψη της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής επιστήμης και πρακτικής. Αναλυτικά:

  • ‘Τακτικό Μέλος’: Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) από το φυσικό πρόσωπο καθώς και η δραστηριοποίηση στο γνωστικό χώρο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης.
  • ‘Δόκιμο Μέλος’: Υποψήφιοι διδάκτορες στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης.
  • ‘Αντεπιστέλλον Μέλος’: Φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό, ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμούν να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση τους. Στην περίπτωση των μη φυσικών προσώπων απαιτείται το έμπρακτο ενδιαφέρον του οργανισμού για την εφαρμογή, εξέλιξη και προώθηση της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης.