Σκοπός

Η δημιουργία του Συνδέσμου ξεκίνησε με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας και την δημιουργία ενός απομακρυσμένου δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των Επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης. Ειδικότερα, επιδιώκονται οι παρακάτω στόχοι:

(1) τακτικές συνεδριάσεις, στις οποίες θα παρουσιάζονται επιστημονικές εργασίες και θα ανταλλάσσονται απόψεις έτσι ώστε να είναι δυνατή, στην βάση του εποικοδομητικού διαλόγου, η αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων που εμπεριέχονται στις επιχειρηματικές αποφάσεις και να υπάρξει ουσιαστική συμβολή στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές (οι συγκεντρώσεις αυτές λαμβάνουν κυλιόμενο χαρακτήρα σε διάφορα Πανεπιστήμια της επικράτειας)

(2) προώθηση της επιστημονικής γνώσης και των αντίστοιχων εφαρμογών στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική Επιστήμη στην Ελλάδα

(3) αξιολόγηση και επανεξέταση μεθόδων διδασκαλίας στο γνωστικό χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Λογιστικής

(4) αξιολόγηση και επανεξέταση μεθόδων διασύνδεσης της Πανεπιστημιακής γνώσης με τα δεδομένα της αγοράς στο γνωστικό αντικείμενο τόσο της Χρηματοοικονομικής όσο και της Λογιστικής

(5) δημιουργία παράλληλου συνδέσμου των διδακτορικών φοιτητών, ο οποίος θα έχει ως στόχο τόσο τον συντονισμό τους όσο και την συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων και παροχή κατευθύνσεων από καταξιωμένα άτομα του επιστημονικού χώρου