Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνδέσμου απαρτίζεται από τους κκ. Παναγιώτη Θεοδοσίου, Καθηγητή, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πρόεδρος), Νεόφυτο Λαμπερτίδη, Αν. Καθηγητή, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μέλος), Δημήτριο Μαργαρίτη, Καθηγητή, University of Auckland Business School (Μέλος) και Μάνθο Ντελή, Καθηγητή, Montpellier Business School (Μέλος).